Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).


Uprzejmie informujemy, iż firma SPOLAND Bohdan Piotrowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowosielecka 14A, NIP 5260054308 zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane teleadresowe firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują oraz stanowisko.


Dane te były pozyskane m.in. poprzez realizację umowy sprzedaży oferowanych towarów i usług, realizację usługi serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub stronie sklepu internetowego, poprzez wyrażenie zgodny na przesłanie informacji drogą elektroniczną korespondencja mailowa.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SPOLAND Bohdan Piotrowski, ul. Nowosielecka 14A, 00-466 Warszawa, NIP 5260054308, REGON 010571723


Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: spoland@spoland.com.pl lub pisemnie pod adresem:


SPOLAND, ul. Nowosielecka 14A, 00-466 Warszawa z dopiskiem ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.


2.Administrator przetwarza dane osobowe postępując ze szczególną ostrożnością i dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony.


Dane są przetwarzane jedynie w sposób niezbędny w procesie realizacji zamówienia, przesłania oferty w odpowiedzi na zapytanie oraz kontaktu, w poniższych celach:


- zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy z należytą starannością lub inne czynności niezbędne do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia,


- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – np. w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń i należności, w celach archiwalnych ( dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,


- realizacji komunikacji lub dostarczenia usług za pośrednictwem strony internetowej i sklepu internetowego, w celu obsługi zgłoszeń, zapytań ofertowych, zapytań o wycenę produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia.


3.Dane osobowe klientów i partnerów biznesowych zbierane są poprzez stronę internetową, formularz kontaktowy w sklepie internetowym, zapytania ofertowe, realizację umów sprzedaży.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak zgodnie z regulaminem sklepu uniemożliwia realizację umowy i skutkuje brakiem zawarcia umowy.


Dane przechowywane są przez okres 10 lat lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie, z wyłączeniem sytuacji, w których muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne ( wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie przechowywania dokumentacji) oraz okresy przedawnień.


4.Dane osobowe będą przekazywane: – dostawcom systemów informatycznych i usług IT – wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i jego poleceniami, – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawartej umowy tj. usługi prawne, usługi księgowe, doradczo – kontrolne, audytorskie oraz operatorom pocztowym i firmom kurierskim, – podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.


5. Informujemy, iż zgodnie z Artykułem 15 Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do: – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w pkt.1.


6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez firmę SPOLAND narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)